Home Arhiva
Arhiva
Spune NU drogurilor! 2014 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 09 Mai 2014 12:28

REGULAMENTUL

CONCURSULUI   NA?IONAL

”Spune  NU drogurilor!”

inscris in CAEN pe 2014 la pozitia A10/22

 

Capitolul  I. Obiectivele   concursului

 

Concursul na?ional „Spune NU drogurilor!” este un concurs prin coresponden?? realizat în vederea stimul?rii elevilor în a participa la activit??ile de prevenire a consumului de droguri. Antrenând elevii s? participe la acest  proiect prin realizarea practic? a unor lucr?ri (afi?e, desene, pliante, prezent?ri powerpoint, site-uri, fotografii) se urm?re?te:

 1. S? implice un num?r cât mai mare de elevi în ac?iuni de prevenire ?i combatere a consumului de droguri
 2. S? se popularizeze în rândul adolescen?ilor nocivitatea drogurilor ?i gravele consecin?e ale utiliz?rii lor
 3. S? permit? afirmarea ?i punerea în valoare a personalit??ilor creatoare a elevilor;  s? dezvolte ?i s? stimuleze imagina?ia elevilor prin crearea unor lucr?ri originale ?i expresive
 4. S?  formeze ?i s? dezvolte aptitudinile elevilor în folosirea programelor specializate pentru realizarea ?i prelucrarea  unor desene, prezent?ri, filme, fotografii, etc.

 

Capitolul  II. Organizarea   concursului

 

 1. Concursul se adreseaz? elevilor ce doresc s? se implic în lupta de prevenire ?i combatere a consumului de droguri, de la palate si cluburi  dar  ?i  de la ?coli ?i licee din ?ar?.
 2. Comisia  de  jurizare a subiectelor este  constituit?  din :

-       Pre?edinte – coordonator Centru de Prevenire Evaluare si Consiliere Antidrog  Vaslui

-       Membri – profesori  de arte plastice, profesori de informatica

 1. Comisia  de jurizare a subiectelor are urm?toarele  atribu?ii:

-       evalueaz?  lucr?rile   elevilor  participan?i  la  concurs

-       stabile?te  clasamentele ?i le aduce la cuno?tin?a concuren?ilor

-       prezint?  concuren?ilor  ?i  cadrelor didactice principalele  concluzii ?i  face  recomand?ri  pentru  perfec?ionarea  activit??ii  viitoare

 1. Criterii de evaluare:  originalitatea lucr?rii;  sugestivitatea lucr?rii;  calitatea execu?iei;  estetica lucr?rii;

Observa?ie: Lucr?rile nu trebuie s? con?in? elemente agresive (cap de mort, cruci, schelete, seringi etc.) ?i este indicat ca ele s? promoveze alternative la consumul de droguri.

 1. Deciziile juriului sunt definitive ?i incontestabile.

 

Capitolul  III. Participan?i,  condi?ii  de participare, desf??urarea  concursului

 

 1. Concursul se va desf??ura în perioada 20 - 30 iunie  2014.
 2. Concurs se va desf??ura pe urm?toarele sec?iuni:
  1. A. desene cu tema ”Spune  NU  drogurilor!”
  2. B. grafica cu tema ”Spune  NU  drogurilor!”     ,
  3. C. desene pe  calculator cu tema ”Spune  NU  drogurilor!”    

B. prezent?ri powerpoint cu tema ”Spune  NU  drogurilor!”  - prezent?rile s? aib? maxim 15 diapozitive ?i se va puncta în mod deosebit originalitatea.

C. spoturi cu tema ”Spune  NU  drogurilor!”

D. filme cu tema ”Spune  NU  drogurilor!”

E. fotografii cu tema ”Spune  NU  drogurilor!”   lucr?rile vor fi în format A4.

F. afi? cu tema ”Spune  NU  drogurilor!”  lucr?rile vor fi in format A4 sau A3.

G. pliant cu tema ”Spune  NU  drogurilor!” 

 1. Concursul se adreseaz?  tuturor  elevilor  fiind organizat  pe urm?toarele  categorii :  clasa I- II, clasa III – IV, clasa V-VI, clasa VII – VIII, clasa IX – XII.
 2. Num?rul lucr?rilor cu care pute?i participa este maxim  3/sec?iune/categorie de vârst? .
 3. Lucr?rile vor fi etichetate ?i vor con?ine urm?toarele date:

- Numele ?i prenumele elevilor

- Clasa, vârsta

- Institu?ia (clubul copiilor)

- Sec?iunea

-          Profesor coordonator

 1. Lucr?rile ce vor participa la acest concurs vor fi trimise  prin po?t? pân?  pe 10 iunie 2014, (data po?tei) la adresa Palatul Copiilor Vaslui, str. ?tefan cel Mare, nr. 62, cod 730171, Vaslui.
 2. In plic va rog trimite?i, odat? cu lucr?rile, fi?a de participare din anexa 1, un plic A4 autoadresat  ?i timbrat (timbru de 4 lei) pentru expedierea diplomelor si taxa de 2 lei / lucrare.
 3. Prezent?rile power point, spoturile, filmele, site-urile, fotografiile ?i desenele pe calculator pot fi trimise ?i prin mail pe adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboĹŁi; aveĹŁi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza . Lucr?rile vor fi salvate astfel: nume-elev-clasa-scoala-nume-profesor.(Popescu Ion-clasa 5-scoala nr 5 vaslui – prof. Ionescu George). Dac?  lucrarea  este  mai  mare  de  25 Mb  pute?i s? o trimite?i prin wetransfer.ro.  Preciza?i  exact  în mail  numele  elevilor,  clasa ,  institu?ia ?colar?, numele  profesorului.
 4. Pentru lucr?rile trimise prin email profesorul  coordonator trebuie s? trimit? prin po?t?  fi?a de participare (din anexa 1)  odat? cu un plicul timbrat (4 lei) ?i autoadresat pentru expedierea diplomelor si taxa de participare de 2 lei/ lucrare. Adresa  este: Palatul Copiilor Vaslui, str. ?tefan cel Mare, nr. 62, cod 730171, Vaslui.

Capitolul  V.  Dispozi?ii  finale

 1. Se vor acorda 5 premii I, 5 premii II, 5 premii III, 10 men?iuni ?i 10 premii speciale pentru fiecare  categorie. Fac excep?ie situa?iile în care doi sau mai mul?i participan?i ob?in acela?i punctaj în concurs,  caz în care se poate acorda acela?i premiu/men?iune pentru punctaje egale, f?r? a dep??i 25% din num?rul total de participan?i. Decizia de acordare a mai multor premii I, II, III sau men?iuni revine juriului concursului.
 2. Rezultatele  finale se vor publica pe site-ul   Palatului   Copiilor  Vaslui: http://www.palatulcopiilorvaslui.ro/
 3. To?i elevii vor primi diplome de participare.
 4. Diplomele ?i adeverin?ele  se vor trimite prin po?t? la adresa indicat? în fi?a de participare.
 5. Lucr?rile nu se vor returna, ele devin proprietatea Palatului Copiilor Vaslui, care este organizatorul concursului, acesta având dreptul de a le publica cu men?iunea numelui autorului, de asemenea rezultatele concursului ?i imagini din timpul desf??ur?rii concursului vor fi publicate pe site-ul Palatului Copiilor Vaslui.
 6. Informa?ii suplimentare la   tel. 0747868394 – prof. Tonita Aurelia sau pe adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboĹŁi; aveĹŁi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .

 

Regulamentul poate fi descarat de aici

Ultima actualizare ĂŽn Vineri, 09 Mai 2014 12:29
 
LogicMath 2014 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 09 Mai 2014 12:22

REGULAMENTUL   CONCURSULUI   JUDE?EAN

de  jocuri  matematice ?i logice pe  calculator

”LogicMath”

 

Concursul  se  adreseaz?   copiilor de  gr?dini??  ?i din  ciclul  primar  care doresc  s?-?i  verifice  cuno?tin?ele  lor  matematice ?i  capacitatea  lor  de a ra?ionaliza  în  mod  logic,  prin  jocuri  pe  calculator.

SCOPUL

Prin acest concurs ne propunem s? încuraj?m  ?i s? atragem elevii  în activit??i de formarea a competen?elor de gândire logic? ?i ra?ional?.

PARTICIPANTI

La concurs pot participa pre?colari ?i elevi  din ciclul primar din ?colile din  jude?.

Concursul este  organizat  pe urm?toarele  categorii de vârsta :

 • grupa mica/grupa mijlocie,
 • grupa mare/grupa preg?titoare,
 • clasa 0
 • clasa I
 • clasa a II-a
 • clasa  a III-a
 • clasa a  IV-a.

 

CERINTE:

Concursul  const?  în  rezolvarea  unor  cerin?e  impuse de anumite  jocuri  matematice sau  logice  pe  calculator  într-un timp  dat, jocuri din re?eaua  Internet  sau  din  alte  surse.

Elevii vor  fi  prezen?i  la  Palatul  Copiilor  Vaslui , în  laboratorul de informatic? dup?  un anumit  program  stabilit  de  comun  acord  cu  cadrele  didactice  coordonatoare în  perioada 19 -31  mai  2014.

Elevilor  li  se  va prezenta  un  joc  pe  care  îl  vor  juca  10-15  min,  pentru  a  se  acomoda  cu  acel  joc.

Apoi  vor    participa  la  concursul  efectiv  în  care  vor  juca  acela?i  joc   timp de 15 minute.

Elevii   vor  fi  clasa?i  în  func?ie  de  punctajul / scorul   ob?inut.

Pentru participare la concurs cadru  didactic  coordonator  va completa fi?a de înscriere din anex?  ?i o vor trimite pe adresa de e-mail  Această adresă de e-mail este protejată de spamboĹŁi; aveĹŁi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza pân?  pe  data  de  15  mai  2014.

La  concurs  pot  participa  maxim   5  elevi /  cadru  didactic.

 

DIPOZI?II  FINALE

Juriul va fi compus din profesori de specialitate, cu experien?? în domeniile vizate.

Rezultatele concursului vor fi afi?ate pe site-ul Palatului Copiilor Vaslui –www.palatulcopiilorvaslui.ro.

Informa?ii suplimentare la   email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboĹŁi; aveĹŁi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Regulamnetul poate fi descarcat de aici

Ultima actualizare ĂŽn Vineri, 09 Mai 2014 12:35
 
Martisor 2014 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 25 Aprilie 2014 12:27

Concurs  interjudetean  de martisoare - Martisor  2014

 

Tabel   elevi  premiati  cu premii  de  excelenta

1.      AGAFITEI   MARIA  - Gradinita  nr . 8  Vaslui – ed. Culita  Balan – categ. Prescolar

2.      MIHALACHIOIU   MAIA – Scoala  popular  de arte “Octav Enigaresu “  Targoviste – categ. primar

3.      STANCIU  DENIS – Scoala  Speciala Gimnaziala  Targoviste – categ. Gimnazial

4.      CARP  MIHAI   VALENTIN – Liceul  Tehnologic  Haralamb  Vasiliu Podu Ilioaiei , Iasi – categ. liceal

 
Concurs Interjudetean "Martisor" 2014 PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Miercuri, 15 Ianuarie 2014 14:00
 1. Concursul se va desf??ura în luna februarie – martie  2014.
 2. Concurs se va desf??ura pe urm?toarele sec?iuni:

M?r?i?oare

Felicit?ri realizate în diferite tehnici

 1. Concursul se adreseaz?  tuturor  elevilor  fiind organizat  pe urm?toarele  categorii:   pre?colar (grupa mic?-grupa mare), primar (clasa 0 - clasa a IV-a), gimnazial (clas a V-a – clasa a VIII-a), liceal (clasa a IX-a – clasa a XII-a)  .
 2. Num?rul lucr?rilor cu care pute?i participa este maxim 5 pentru  fiecare  cadru  didactic.
 3. Lucr?rile vor fi etichetate ?i vor con?ine urm?toarele date:

- Numele ?i prenumele elevilor

- Clasa, vârsta

- Institu?ia (clubul copiilor)

- Sec?iunea

-          Profesor coordonator

 1. Lucr?rile ce vor participa la acest concurs vor fi trimise  prin po?t? pân?  pe 15 februarie 2014, (data po?tei) la adresa Palatul Copiilor Vaslui, str. ?tefan cel Mare, nr. 62, cod 730171, Vaslui.

Regulamentul precum si fisa de inscriere se pot descarca de aici

Ultima actualizare ĂŽn Miercuri, 15 Ianuarie 2014 14:05
 
PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   

REGULAMENT DE CONCURS

La concurs sunt invita?i s? participle elevi care frecventeaz? cercurile de profil din cluburile ?i palatele copiilor, precum ?i cei din ?coli ?i licee din ?ar?.

Concursul se desf??oar? pe patru sec?iuni:

1. M??ti populare tradi?ionale

2. M??ti stilizate

3. Crea?ie literar?

4. Media

La fiecare sec?iune a concursului lucr?rile vor fi jurizate pe categorii de vârst?:

5 - 7 ani, 8 - 10 ani, 11 - 14 ani, 15 - 18 ani

Lucr?rile pot fi rezultatul unui efort individual sau a unui grup de elevi.

Num?rul de lucr?ri: 3-5 lucr?ri pentru fiecare sec?iune ?i categorie de vârst?.

Fiecare lucrare va avea men?ionat pe verso :

- Titlul lucr?rii;

- Vârsta ?i unitatea ?colar? de unde provine;

- Localitatea;

- Profesor îndrum?tor.

Lucr?rile vor fi trimise prin po?t? la adresa: Palatul Copiilor Vaslui, str.Stefan cel Mare, nr.62, cod 730171, pân? cel tarziu la data de 10 decembrie 2013.

 

Regulamentul poate fi descarcat de aici

 

 
<< Început < Anterior 1 2 3 4 5 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 5